Algemene Voorwaarden

 1. De sessies vinden in principe plaats op locatie in Tiel tenzij anders overeengekomen.
 2. De ingezette middelen zijn toegesneden op de persoonlijke thema’s die in de sessies aan de orde komen. Alle oefeningen, programma’s, modellen en andere materialen of bescheiden van welke aard dan ook uitgereikt ter ondersteuning van het coachtraject, blijven te allen tijde het intellectuele eigendom van de coach.
 3. Zowel halverwege als aan het einde van het traject vindt een evaluatie plaats waarin het proces wordt geëvalueerd en de doelen op actualiteit worden getoetst.
 4. Het coachtraject zal vertrouwelijk worden behandeld. Voor zover in overeenstemming met een goede beroepsuitoefening en voor zover niet in strijd met wettelijke regels of andere verplichtingen, zullen bijzonderheden met betrekking tot de persoon van gecoachte en de aard en omvang van de zaken die onderwerp van het coachtraject zijn, niet naar buiten worden gebracht anders dan met instemming van de gecoachte. De gecoachte geeft echter reeds nu voor alsdan toestemming om materiaal uit de sessies te gebruiken voor cursussen, studie, intervisie of andere intercollegiale doeleinden zonder vermelding van identiteit en persoonsgegevens.
  Over de aard, strekking en inhoud van rapportages en evaluaties aan werkgever, zal steeds vooraf overleg plaatsvinden met de gecoachte.
 5. Persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor eigen activiteiten van de coach. Mocht de coach tijdens het coachtraject zaken of ziektebeelden vermoeden die niet onder zijn of haar werkterrein of deskundigheid vallen, dan zal hij de gecoachte daarop attenderen en hem/haar desgewenst naar een deskundige verwijzen. De consequenties daarvan voor het traject zullen in goed overleg worden vastgesteld.
 6. Het traject wordt aangegaan op basis van gelijkwaardigheid, waarin zowel van de gecoachte als de coach een inspanningsverplichting wordt gevraagd. Dit betekent dat er huiswerkopdrachten worden verstrekt en reflectieverslagen worden gevraagd aan de gecoachte en er op regelmatige basis sessies plaatsvinden.  
 7. De coach behoudt zich het recht voor de afgesproken coachdoelen in het belang van het traject nader te wijzigen of aan te vullen. Mocht het traject daardoor of door andere onvoorziene omstandigheden uitlopen, dan worden in overleg met alle betrokken partijen nieuwe afspraken gemaakt over de verlenging van het traject.
 8. De coach ondersteunt uitsluitend het eigen proces en de eigen keuzes van de gecoachte, waarbij het wel voorkomt dat een scala aan mogelijkheden wordt besproken om het proces van inzichtvergroting en gewaarwording van de gecoachte te ondersteunen. De gecoachte blijft echter te allen tijde verantwoordelijk voor diens eigen gedrag en de consequenties daarvan. De coach is niet verantwoordelijk, laat staan aansprakelijk, voor te nemen of reeds genomen besluiten of veranderingen in het leven van de gecoachte.
 9. Dit traject leidt slechts tot een inspanningsverplichting van de coach om zijn of haar verplichtingen zodanig na te komen als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen gemeten van de coach kan worden verlangd.
 10. Een coachsessie kan tot 24 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd of verplaatst door de gecoachte. Bij annulering binnen die termijn worden kosten in rekening gebracht, namelijk 1,5 uur. De coach behoudt zich het recht voor om afspraken te verzetten mocht dit noodzakelijk blijken voor de eigen bedrijfsvoering, scholing, ziekte of dringende persoonlijke omstandigheden.

Compassend Coachen werkt volgens de Internationale Ethische Code van NOBCO.